17. septembrī notiek biedrības “Jūras Zeme” atvērtā padomes sēde

Uz sapulci aicināti biedrības padomes locekļi un biedri. Darba kārtībā: ELFLA finansējums- 10. projektu kārtas izsludināšana (Rīcības, Finansējums) Pieteikšanās papildu atbalstam EJZF fonds Biedrības “Jūras Zeme” iesaiste starpteritoriālo projektu īstenošanā “Jūras Zeme” darbības teritorijas nākamajā plānošanas periodā ELFLA pārejas periods 2021. gadā un Jaunās attīstības stratēģijas izs...
Lasīt visu

Piekrastes attīstības plānošanas dokumenti

Baltijas jūras piekraste visā tās aptuveni 495 kilometrus garumā ir unikāla Latvijas un visa Baltijas jūras reģiona vērtība. Piekraste ar savu vienoto dabas un kultūras mantojumu, 3 lielām un 7 mazām ostām un Baltijas jūras reģionā garākajām smilšu pludmalēm ir būtiska valsts tēla komponente un nozīmīgs attīstības resurss, kas daudzu gadsimtu garumā ir veicinājis Latvijas attīstību un starptautisk...
Lasīt visu

Carnikavas Makšķernieku skola piedāvā kvalitatīvus un drošas apmācības

Lepojamies ar iniciatīvām, kuras īstenotas Carnikavas un Saulkrastu novadu Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijas ietvaros. Carnikavas Makšķernieku Skola, izmantojot Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu, piedāvā pilnvērtīgas makšķerēšanas iespējas gan brīvā laika pavadīšanai, gan profesionālajai darbībai. Projekta ietvaros, biedrība ir iegādājušies darbībai nozīmīgu inventāru, ...
Lasīt visu

16. septembrī Zvejniekciema vidusskolā notika seminārs “Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”

Projekta "Vidzemes Zvejnieks" ietvaros, ko īsteno "Jūras Zeme"  sadarbībā ar biedrību "Jūrkante" rīkoti semināri, lai veicinātu jauniešu interesi par Zvejniecību un iešanu Jūrā. Semināru moderē Dzintris Kolāts, bet kā lektori būs piekrastes zvejnieki Edgars Zviedris un Valdis Līdums, tālbraucēji kapteiņi Raimonds Podziņš un Ingus Siliņš ( viņš ari Salacgrīvas ostas kapteinis).
Lasīt visu