Home / Piekrastes attīstība / Piekrastes attīstības plānošanas dokumenti

Piekrastes attīstības plānošanas dokumenti

Baltijas jūras piekraste visā tās aptuveni 495 kilometrus garumā ir unikāla Latvijas un visa Baltijas jūras reģiona vērtība. Piekraste ar savu vienoto dabas un kultūras mantojumu, 3 lielām un 7 mazām ostām un Baltijas jūras reģionā garākajām smilšu pludmalēm ir būtiska valsts tēla komponente un nozīmīgs attīstības resurss, kas daudzu gadsimtu garumā ir veicinājis Latvijas attīstību un starptautisko atpazīstamību.

Piekrastes attīstību ietekmē tādi faktori kā (1) Piekrastes dabas un kultūras mantojuma faktori (2) Sociālie un ekonomiskie faktori (3) Cilvēka darbības ietekme uz vidi (4) Pārvaldības faktori

Biedrība “Jūras Zeme” savas aktivitātes veic piekrastes novados.

Katrā novadā ir sava pieeja piekrastes attīstībai, kas atspoguļotas novadu attīstības programmās, attiecīgi:

Carnikavas novadam: http://carnikava.lv/images/Izvelnes/Attistiba/Strategija/Attistibas_programma_gatava/II_sejums.pdf

Saulkrastu novadam: https://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2019/12/II_Saulkrasti_-_Programma_2014-2020-Strategiska_dala_2019.pdf

Latvijā, izstrādāts Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai, ar kuru var iepazīties te: http://polsis.mk.gov.lv/documents/5763

Top
Mainīt izmēru