Home / Piekrastes attīstība / Piekrastes Vietējās Rīcības grupas un to īstenotās Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijas

Piekrastes Vietējās Rīcības grupas un to īstenotās Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijas

Latvijas teritorijā darbojas 35 Vietējās Rīcības grupas, kuras īsteno Sabiedrības Virzītās Vietējās attīstības stratēģijas, no kurām sešas Vietējās rīcības grupas darbojas piekrastē un īsteno savas teritorijas attīstības stratēģiju ne vien ar ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds Lauku attīstībai), bet arī ar EJZF (Eiropas Jūrlietu Zivsaimniecības fonds) līdzekļiem.

Normatīvie akti, kas nosaka kārtību kā piešķir Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda līdzekļus pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atrodami te:

https://likumi.lv/ta/id/277440-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-eiropas-jurlietu-un-zivsaimniecibas-fonda-pasakumam-sabiedribas-virz…

Ar Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda līdzekļiem piekrastē atbalsta sekojošas aktivitātes:

  • pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos;
  • ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana;
  • vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana;
  • zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.

Carnikavas un Saulkrastu novados Vietējās rīcības grupa ir Biedrības “Jūras Zeme” https://juraszeme.lv/par-biedribu/

Salacgrīvas un Limbažu novados Vietējā rīcības grupa ir Biedrība “Jūrkante” https://www.jurkante.lv/

Jūrmalā un Engures novadā Vietējā rīcības grupa ir Biedrība “Laukiem un Jūrai” https://www.plj.lv/par-partneribu

Mērsraga un Rojas novadā Vietējā rīcības grupa ir Biedrība “Talsu rajona partnerība” https://www.talsupartneriba.lv/par-biedribu

Dundagas, Venstspils novadā un Ventspilī Vietējā Rīcības grupa ir Biedrība “Ziemeļkurzemes Biznesa asociācija” http://www.ziemelkurzeme.lv/

Pāvilostas, Grobiņas, Nīcas, Rucavas novados un Liepājā Vietējā Rīcības grupa ir Biedrība “Liepājas Rajona partnerība” https://lrpartneriba.lv/

 

Top
Mainīt izmēru