Home / Projektu iesniedzējiem / Biedrība “Jūras Zeme” izsludina 13. projektu kārtu

Biedrība “Jūras Zeme” izsludina 13. projektu kārtu

No 2022. gada 7.aprīļa līdz 7. maijam Lauku atbalsts dienesta EPS sistēmā var pieteikties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu istenošanai Ādažu novada Carnikavas pagastā un Saulkrastu novada Saulkrastu pagastā un Saulkrastu pilsētā

Lasīt sludinājumu 14_Karta_Juras_Zeme

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Jūras Zeme” Sabiedrības Virzitu vietējo attīstības strateģiju: https://juraszeme.lv/index.php/2020/02/01/biedribas-juras-zeme-sabiedribas-virzita-vietejas-attistibas-strategija/

Projekti tiks vērtēti atbilstoši sekojošām Vērtēšanas vadlīnijām Vertesanas vadlinijas Vertesanas_vadlinijas_V_1_11

Aizpildīt pašvērtējuma anketu Rīcībai ELFLA3 meklēt te: ELFLA3_Pasnovertejums

Aizpildīt pašvērtējuma anketu Rīcībai EJZF3 meklēt te: EJZF3_Pasnovertejums

Vairāk infomācijas uzziniet, sazinoties ar biedrību pa e- pastu atbalsta@juraszeme vai zvanot  Kristīnei +371 26100933

 

Top
Mainīt izmēru